Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

O školi

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Техничка школа се налази у улици Стевице Јовановића број 50 у Зрењанину. Од 1994.године носи назив Техничка школа Зрењанин. У школској 2015/2016.години, ученици су се образовали за следеће профиле:
Четврти степен:
1.Машински техничар за компјутерско конструисање;
2.Техничар за компјутерско управљање;
3.Машински техничар моторних возила;
4.Теничар друмског саобраћаја (2 одељења).
Трећи степен:
1.Возач моторних возила;
2.Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса.

 

ПОДАЦИ О ОДЕЉЕЊИМА
(СМЕР, ОДЕЉ.СТАРЕШИНА, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ УЧИОНИЦЕ)

ОДЕЉЕЊЕ

СМЕР

СТЕПЕН

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

БРОЈ УЧЕНИКА

Учионица

I – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Медић Душанка

27

1

I – 2

Машински техничар за компјутерско управљање

IV

Вукајловић Рада

21

2

I – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Проле Иван

18

4

I – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Армацки Горан

31

5

I – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Стокић Ана

31

13

I – 6

Возач моторних возила

III

Ромен Емил

29

14

I – 7

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса

III

Глигоровић Наке

30

15

II – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Весна Бјековић

16

7

II – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Маријана Поповић

11

8

II – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Илија Арнаутовић

14

9

II – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Биљана Фелбаб

29

10

II – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Марио Хајду

27

11

II – 6

Возач моторних возила

III

Драган Балашев

28

12

II – 7

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса

III

Зора Сич

26

21

III – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Татјана Перц

20

41

III – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Дејан Димитријевић

17

16

III – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Зоран Симин

19

17

III – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Драган Иванић

31

18

III – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Драгослав Мијић

30

19

III – 6

Возач моторних возила

III

Милан Кодемо

17

20

III – 7

Аутомеханичар/Бравар

III

Владимир Маринков

16

43

IV – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Миладин Шеваљевић

12

23

IV – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Драгица Поучки

15

32

IV – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Кристина Бачић

22

37

IV – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Јелена Ваван

26

38

IV – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Љубица Рикаловић

23

25

УКУПНО:

26

8

III/ IV

26

586

26

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Настава се реализовала у преподневној смени. Школа располаже довољним бројем учионица, кабинета и радионица за образовно-васпитни рад са 26 одељења.

Време одржавања часова

0 7:00 – 7:45
I 8:00 – 8:45
5`
II 8:50 – 9:35
15`
III 9:50 – 10:35
5`
IV 10:40 – 11:25
5`
V 11:30 – 12:15
5`
VI 12:20 – 13:05
5`
VII 13:10 – 13:55

СТРУЧНИ ТИМОВИ

У нашој школи постоји три тима:

 1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

 2. Тим за школско развојно планирање;

 3. Тим за самовредновање.

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у Техничкој школи у Зрењанину за школску 2015/2016 годину су:

 1. Драгана Црњански, психолог

 2. Душан Давинић, професор грађанског васпитања

 3. Зоран Симин, професор машинске групе предмета

 4. Илија Арнаутовић, професор машинске групе предмета

 5. Љубица Рикаловић, професор физике

 6. Зоран Савичин, наставник практичне наставе

Задатак Тима за превенцију насиља је предузимање мера у циљу:

 • неговања односа међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, у смислу члана 43 Закона о основама система образовања и васпитања;

 • спречавања активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, односно имовног стања, у смислу члана 44 Закона о основама система образовања и васпитања;

 • превенције и спречавања физичког, психичког и социјалног насиља, злостављања и занемаривања деце и ученика, физичког кажњавања и вређања личности, односно сексуале злоупотребе деце и ученика или запослених, у смислу чл. 45 Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланови Тима за школско развојно планирање у Техничкој школи у Зрењанину за школску 2015/2016 годину су:

 1. Драгана Црњански, психолог

 2. Јелена Ваван, професор српског језика

 3. Владимир Маринков, професор машинске групе предмета

 4. Горан Армацки, професор саобраћајне групе предмета

 5. Маја Ранисављевић, проф.српског језика

 6. Олга Мошоринац, проф.енглеског језика

Задатак Тима за школско развојно планирање за школску 2015/2016.годину јесте да донесе Акциони план за актуелну школску годину у складу са донетим Школским развојним планом и прати реализацију активности.

Развојни циљеви који су изабрани у Школском развојном плану, након утврђивања приоритета школе су следећи:

 1. Побољшање квалитета наставе и успеха ученика

 2. Подизање квалитета комуникације и сарадње између свих актера у образовно-васпитном процесу

 3. Рад на развијању свести о потреби толеранције и мултикултуралности

 4. Побољшање протока информација

 5. Побољшање безбедности свих актера образовно-васпитног процеса.

Чланови Тима за самовредновање и вредновање школе су:

 1. Драгана Црњански, психолог
 2. Весна Бјековић, проф.математике
 3. Ана Стокић, проф.енглеског језика
 4. Миладин Шеваљевић, проф.машинске групе предмета
 5. Илија Стевић, проф. физичког васпитања
 6. Сњежана Голић, проф.саобраћајне групе предмета
 7. Маријана Поповић, проф.српског језика
 8. Жарко Јефтић, представник Савета родитеља
 9. Сања Провиџало, представник Школског одбора
 10. Милица Палангетић, ученица-представник Ученичког парламента

Задатак Тима за праћење самовредновања је:

 • избор кључне области самовредновања за текућу школску годину
 • прикупљање, обрада и анализа података
 • израда акционог плана
 • реализација активности и праћење
 • евалуација и извештај
 • представљање Наставничком већу извештај о раду.

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

 • МАТУРСКИ ИСПИТ   Датум Време Предмет Раз.,бр.уч Комисија 22.08. 09.00 Српски језик и књижевност
  Detaljnije »

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin

Izbornik